ब्लॉग संग्रहण

गुरुवार, १० सप्टेंबर, २००९

मतदारराजा उघड डोळे आणि बघ नीट !!!


meÅee efJeOeevemeYee efveJe[CetkeâebÛeer jCeOetceeUer meJe&$e efomelesÙe.DeeoMe& DeeÛeejmebnerlesÛee ieepeeJeepee nesle Demeuee lejer keâešskeâesj DebceueyepeeJeCeer ØelÙe#eele Peeueer lej vekeäkeâerÛe efÛe$e heeuešsue.efveJe[Cetkeâ KeÛee&Jej ceÙee&oe Ieeuetve efveJe[Cettkeâerleerue iewjØekeâejebvee DeeUe IeeueCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee peeleesÙe.yeesieme celeoeve jesKeCÙeeme Je celeoejebvee efveYe&Ùe yeveefJeCÙeeme DeeÛeejmebefnlee DeeoMe&Ûe Deens.heCe meÅee celeoejebÛeer Je GcesoJeejebÛeer ceeveefmekeâlee DeeoMe& veener.JewÙeefòeâkeâ mJeeLee&keâjerlee ØelÙeskeâpeCe Oe[he[lees.efJeÛeejhetJe&keâ celeoeve keâjCÙeeÛeer Je JewÙeefòeâkeâ efnleehes#ee osMeefnleeuee ØeeOeevÙe osCÙeeÛeer ceveesYetefcekeâe DeÅeeheheÙeËle veeiejerkeâebÛeer Peeuesueer veener.keâeÙece he#eØesceer cnCetve DeesUKeues peeCeejs ,Ssve efveJe[CetkeâerÛÙee keâeUele keâOeer yeb[Keesj nesleele ns meJe&meeceevÙeebvee keâUleÛe veener.DeMeebkeâ[tve osMeefnleeÛeer keâeÙe Dehes#ee keâjCeej.
       celeoejebveer MeebleheCes,efveYe&ÙeheCes,kegâCeeÛÙeener oyeeJeeuee Je ØeueesYeveeuee yeUer ve he[lee ÙeesiÙe GcesoJeejeuee celeoeve keâjCÙeeme,JewÛeeefjkeâ ØeyeesOeve nesCes DelÙeble DeeJeMÙekeâ Deens.keâesCelee GcesoJeej efveJe[tve ÙesCÙeecegUs osMeeÛes efnle nesF&ue ÙeeÛee efJeÛeej keâ™veÛe celeoeve keâjeJes.DeYÙeemet ,osMeefnle peeCeCeeje,mJeeefYeceeveer Demee me#ece ueeskeâØeefleveerOeer pej efJeOeevemeYesle Demesue lej ueeskeâMeenerÛes cebefoj heefJe$e nesFue. veeieefjkeâebveerner DeeÛeejmebnerlesÛee DeYÙeeme keâjeJee,keâesCelee veslee iegb[hegb[ebÛÙee ceoleerves DeeÛeejmebnerlee cees[lees ns keâUueb heenerpes.kesâJeU celeoejebveer pejer DeeÛeejmebnerlesÛes heeueve kesâues lejer ueeskeâMeener Yekeäkeâce nesF&ue.
       efJeOeevemeYee efveJe[Cetkeâerleerue iewjØekeâej MekeäÙe lesJe{s jesKeeJeÙeeme nJes,lÙeeefMeJeeÙe ceneje°^ megKeer nesCeej veener,heCe jepekeâejCÙeebvee les vekeâes Deens.onMele ceepeJetve,Deeefce
efJeOeevemeYee efveJe[Cetkeâele yeesieme celeoejveeWoCeer ,efnbmeeÛeej,yeb[Keesjer,hewMeeÛee iewjJeehej,celeoevekeWâõ leeyÙeele IesCÙeeÛes ØeÙelve Deeoer Yeü°eÛeejeÛÙee ØeYeeJeecegUs ceneje°^eÛÙee veefMeyeer Ûeebieues mejkeâej Ùesle veener.ceneje°^eleerue meJe& celeoejebvee ‘celeoeve‘ keâjCes meòeâerÛes keâjCÙeele ÙeeJes.]kesâJeU Jeerme škeäkesâ celeoeve PeeuÙeeJej efveJe[tve ÙesCeeje GcesoJeej meJe& pevelesÛee ØeefleveerOeer vemelees.peeleheele efJeme™ve ieghleoeve ve efmJekeâejlee ,peveefnle meeOeCeeNÙee efve
                                                veeceosJe meoeJelex (veeefMekeâ)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा